Όροι Χρήσης & διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα παρέχεται στον επισκέπτη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας και σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματικό δικαίωμα της εταιρείας και δεν παρέχονται προς αντιγραφή, απαναδημοσίευση ή άλλη χρήση πέραν της ενημέρωσης σας εκτός εάν σας έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.

Γενικά

Προσωπικά δεδομένα